2-1-14, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, 153-0064, Japan